المپیاد کامپیوتر

ترکیبیات,برنامه نویسی,گراف,الگوریتم , و کلا کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

ترکیبیات,برنامه نویسی,گراف,الگوریتم , و کلا کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

۷ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

متن سوال:

اگر اعداد اول رو به ترتیب لیست کنیم 2, 3, 5, 7, 11 و 13 می بینیم که 13 ششمین عدد اوله.

10001 عدد اول چنده؟

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

حاصل جمع  مجذور اعداد 1 تا 10 برابر است با

12 + 22 + ... + 102 = 385

و مجذور حاصل جمع تمام اعداد 1تا 10 برابر است با 

(1 + 2 + ... + 10)2 = 552 = 3025

اختلاف حاصل جمع  مجذور اعداد 1 تا 10 و مجذور حاصل جمع تمام اعداد 1تا 10 برابر است با 385 − 3025 = 2640

پیدا کنید اختلاف حاصل جمع  مجذور اعداد 1 تا 100 و مجذور حاصل جمع تمام اعداد 1تا 100.

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

2520کوچکترین عددی است که بر تمام اعداد یک تا ده بخش پذیر است.

کوچکترین عددی که بر تمام اعداد یک تا بیست بخش پذیر باشد چند است؟ 

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

یک عددمتقارن عددی است که ازدو طرف خوانده می شود.برای مثال بزرگترین عددمتقارن که قسمت متقارن آن دو رقمی است  9009 = 91 ×99است.

بزرگترین عدد متقارن که قسمت متقارن آن سه رقمی است چیست؟

کدش!!!!

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

عامل های اول عدد 13195 عبارتند از5, 7, 13 و 29.

بزرگترین عامل اول عدد600851475143 چیست؟

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

هر عدد در دنباله فیبوناچی از جمع دو عدد قبل از خودش ساخته شده است و این دنباله با اعداد 1 و 2 شروع می شود.ده عدد اول این دنباله عبارتنداز:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …


پیدا کنید جمع تمام اعداد زوج این دنباله را که کوچکتر از 4,000,000 هستند.

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال 1:
اگر تمام مضرب های 3و5 که کمتر از 10 هستند را لیست کنیم به اعداد 3و5و6و9 می رسیم که مجموع آنها 23 است.
حاصل جمع تمام مضرب های 3 و 5 که کوچکتر از 1000 هستند را پیدا کنید.

  • محمدصادق دهقان نیری