المپیاد کامپیوتر

ترکیبیات,برنامه نویسی,گراف,الگوریتم , و کلا کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

ترکیبیات,برنامه نویسی,گراف,الگوریتم , و کلا کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

۱۲ مطلب با موضوع «بانک سوالات :: سوالات پروجکت اویلر» ثبت شده است

متن سوال:

عدد 197 یک عدد اول دایره ای نامیدع می شود زیرا به خاطر اینکه همه چرخش های آن 719 و 971 و 197 اول هستند.

13 عدد اول دایره ای  کمتر از صد وجود دارد:2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13 و 17 و 31 و 37 و 71 و 73 و 79 و 97.

چند تا عدد اول دایره ای کوچکتر از یک میلیون داریم؟

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

مجموع اعداد اول کوچکتر از 10برابر است با 17=7+5+3+2

مجموع اعداد اول کوچکتر از دو میلون چند است؟

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

بزرگترین ضرب بین پنج رقم را از بین 1000 رقم زیر پیدا کنید.

73167176531330624919225119674426574742355349194934
96983520312774506326239578318016984801869478851843
85861560789112949495459501737958331952853208805511
12540698747158523863050715693290963295227443043557
66896648950445244523161731856403098711121722383113
62229893423380308135336276614282806444486645238749
30358907296290491560440772390713810515859307960866
70172427121883998797908792274921901699720888093776
65727333001053367881220235421809751254540594752243
52584907711670556013604839586446706324415722155397
53697817977846174064955149290862569321978468622482
83972241375657056057490261407972968652414535100474
82166370484403199890008895243450658541227588666881
16427171479924442928230863465674813919123162824586
17866458359124566529476545682848912883142607690042
24219022671055626321111109370544217506941658960408
07198403850962455444362981230987879927244284909188
84580156166097919133875499200524063689912560717606
05886116467109405077541002256983155200055935729725
71636269561882670428252483600823257530420752963450

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

اگر از سمت چپ و بالای یک جدول 2*2 شروع کرده،6 راه برای رسیدن به سمت راست و پایین جدول وجود دارد(فقط حرکت های راست و پایین).

                                        

در یک جدول 20*20 چند راه وجود دارد؟

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

در شبکه 20 × 20 زیر، چهار عدد در امتداد یک خط مورب با رنگ قرمز مشخص شده اند.

08 02 22 97 38 15 00 40 00 75 04 05 07 78 52 12 50 77 91 08
49 49 99 40 17 81 18 57 60 87 17 40 98 43 69 48 04 56 62 00
81 49 31 73 55 79 14 29 93 71 40 67 53 88 30 03 49 13 36 65
52 70 95 23 04 60 11 42 69 24 68 56 01 32 56 71 37 02 36 91
22 31 16 71 51 67 63 89 41 92 36 54 22 40 40 28 66 33 13 80
24 47 32 60 99 03 45 02 44 75 33 53 78 36 84 20 35 17 12 50
32 98 81 28 64 23 67 10 26 38 40 67 59 54 70 66 18 38 64 70
67 26 20 68 02 62 12 20 95 63 94 39 63 08 40 91 66 49 94 21
24 55 58 05 66 73 99 26 97 17 78 78 96 83 14 88 34 89 63 72
21 36 23 09 75 00 76 44 20 45 35 14 00 61 33 97 34 31 33 95
78 17 53 28 22 75 31 67 15 94 03 80 04 62 16 14 09 53 56 92
16 39 05 42 96 35 31 47 55 58 88 24 00 17 54 24 36 29 85 57
86 56 00 48 35 71 89 07 05 44 44 37 44 60 21 58 51 54 17 58
19 80 81 68 05 94 47 69 28 73 92 13 86 52 17 77 04 89 55 40
04 52 08 83 97 35 99 16 07 97 57 32 16 26 26 79 33 27 98 66
88 36 68 87 57 62 20 72 03 46 33 67 46 55 12 32 63 93 53 69
04 42 16 73 38 25 39 11 24 94 72 18 08 46 29 32 40 62 76 36
20 69 36 41 72 30 23 88 34 62 99 69 82 67 59 85 74 04 36 16
20 73 35 29 78 31 90 01 74 31 49 71 48 86 81 16 23 57 05 54
01 70 54 71 83 51 54 69 16 92 33 48 61 43 52 01 89 19 67 48

حاصل ضرب این اعداد برابر است با  26 × 63 × 78 × 14 =1788696

بزرگ ترین حاصل ضرب چهار عدد مجاور(بالا ,پایین,چپ,راست,مورب) در این شبکه چند است؟

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

اگر اعداد اول رو به ترتیب لیست کنیم 2, 3, 5, 7, 11 و 13 می بینیم که 13 ششمین عدد اوله.

10001 عدد اول چنده؟

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

حاصل جمع  مجذور اعداد 1 تا 10 برابر است با

12 + 22 + ... + 102 = 385

و مجذور حاصل جمع تمام اعداد 1تا 10 برابر است با 

(1 + 2 + ... + 10)2 = 552 = 3025

اختلاف حاصل جمع  مجذور اعداد 1 تا 10 و مجذور حاصل جمع تمام اعداد 1تا 10 برابر است با 385 − 3025 = 2640

پیدا کنید اختلاف حاصل جمع  مجذور اعداد 1 تا 100 و مجذور حاصل جمع تمام اعداد 1تا 100.

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

2520کوچکترین عددی است که بر تمام اعداد یک تا ده بخش پذیر است.

کوچکترین عددی که بر تمام اعداد یک تا بیست بخش پذیر باشد چند است؟ 

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

یک عددمتقارن عددی است که ازدو طرف خوانده می شود.برای مثال بزرگترین عددمتقارن که قسمت متقارن آن دو رقمی است  9009 = 91 ×99است.

بزرگترین عدد متقارن که قسمت متقارن آن سه رقمی است چیست؟

کدش!!!!

  • محمدصادق دهقان نیری

متن سوال:

عامل های اول عدد 13195 عبارتند از5, 7, 13 و 29.

بزرگترین عامل اول عدد600851475143 چیست؟

  • محمدصادق دهقان نیری
۱ ۲